Zapytanie ofertowe
Na podstawie umowy o dotacje projektu nr 34/SPPW/I/2016/SiK „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zawartej w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia 2016 roku zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny zestawu nagłaśniającego według podanej niżej specyfikacji.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie
Łoniów 56
27-670 Łoniów
NIP 8641588988
Tel.: 158669968
Adres e-mail: gokloniow@interia.pl
reprezentowany przez P. Marka Bisztygę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie

II. Przedmiot zamówienia:
Zestaw nagłaśniający scenę według poniższej specyfikacji:

1. Kolumny Pasywne 2szt o parametrach: – głośnik basowy 12 cali, – driver 1,4, – moc 2×300 Wat przy 8Ω;
2. Powermixer o parametrach: – 10 kanałów, moc 2×400 Wat przy obciążeniu 4Ω:
3. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych doręcznych o parametrach: – system umożliwiający samoistne wyszukiwanie częstotliwości w pasmie od 50 Herców do 17 KHerców;
4. Odsłuch o parametrach: – odsłuch aktywny moc 350 Wat, głośnik 12 cali;
5. Statyw pod kolumnę x 2szt o parametrach: – statyw stalowy o udźwigu do 50 kg ze wzmocniona konstrukcją;
6. Przewód do kolumny 2szt o parametrach: – dł. 20 m przewodu kolumnowego pojedynczego zakończone końcówkami typu spikon;
7. Przewód do odsłuchu 1szt o parametrach: 15 m kabla mikrofonowego klasy kordiał 7mm zakończony końcówką typu xceleron
8. Przewód do zestawu mikrofonów bezprzewodowych 2szt o parametrach: -1m przewodu pojedynczego klasy kordial 7mm zakończony końcówka typu xceleron
9. Zamówienie obejmuje dostarczenie wyżej wymienionych do siedziby zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia zamówienia do siedziby zamawiającego do dnia 29 lipiec 2016.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien przygotować ofertę według formularza ofertowego.
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana z pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres gokloniow@interia.pl , poczty, kuriera lub doręczona osobiście na adres Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w nieprzekraczalnym terminie 4 lipiec 2016 rok do godziny 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana 4 lipca 2016 roku o godz. 12.00, a jej wyniki udostępnione na stronie internetowej gok.loniow.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać wyjaśnień treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Kryterium oceny: cena.

VII. Informacja o wyborze:
Informacja o naborze zostanie udostępniona na stronie internetowej gok.loniow.pl.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie lub pod tel;158669968.

 

Zapytanie ofertowe – POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY – POBIERZ

 

stopka